Spaudoje pirmieji K. Paltaroko rašiniai pasirodė 1907 m., pirmoji knyga – 1910 m. Rašyti nustojo 1951 m. Bendradarbiavo šiuose periodiniuose leidiniuose: „Viltis“, „Vienybė“, „Ateitis“, „Laisvė“, „Rytas“, „Mūsų laikraštis“, „Darbininkas“, „Panevėžio Balsas/Garsas“, žurnaluose: „Draugija“, „Tiesos Kelias“, „Lietuvos Mokykla“. Jo raštai pasižymi turiningumu, taisyklinga kalba, geru stiliumi, lengvai skaitomi. Juos galima suskirstyti į šias grupes: pamokslai, mokykliniai vadovėliai, mokslo veikalai, pastoracinio pobūdžio ganytojiški raštai bei laiškai.

Pamokslai: Sakyklai vadovas, 3 kn., 1911; 1931-1933 – 2-asis išplėstas leidimas

palt_katekizmas01
Vadovėliai mokykloms: Šventoji Senojo Įstatymo istorija. Šventoji Naujojo Įstatymo istorija, 1912.; 1937; Tikybos mokslas, 1916; Tikybos pirmamokslis, 1916; 1941; Šventoji Senojo Įstatymo istorija, 1916; Šventoji Naujojo Įstatymo istorija, 1917, skirtos pradžios mokykloms; Katalikų tikybos katekizmas 1918; 1938; 1942; 1946.

Socialiniai, pastoraciniai, pedagoginiai raštai: Girtuoklystė – nesveikata, 1910; 1921; Girtuoklystė – neturto motina, 1910; 1921; Girtuoklystė – nedorybių versmė, 1911; 1921; Socialinis klausimas, 1914; 1921; Labdarybės tvarkymas kitur ir Lietuvoje, 1920; Visuomeninis kunigo veikimas, 1921; Ar socializmas įvykdomas? (vertimas), 1921; Vargo žmonių globėja, 1922; 1937; Tikybinis vaikų auklėjimas, 1926; Seksualinis jaunuomenės švietimas, 1926; Pradžios mokyklų pastoracija, 1928; Tikybiniai jaunimo pergyvenimai, 1929; Tikyba ir politika, 1929; Katalikų Veikimo Centras ir svarbiausi jo uždaviniai Lietuvoje, 1929; Tikybinis jaunuomenės auklėjimas, 1930; Depopuliacija ir pastoracija, 1932 (Tiesos Kelias); Priešmokyklinis vaikų auklėjimas, 1934; Panevėžio bažnyčios, 1936; Mozė ir katekizmas, 1937; Laisvamanybė, 1939;

Suredagavo ir išleido: Panevėžio Vyskupijos Sinodas, 1936; Šv. Jurgis, 1937.

Liko nespausdinta: Taisykite Viešpaties kelią, Tyruose šaukiančio balsas, Ganytojo žodis, Visuomenės mokslas, Gyvenimo bruožai, Panevėžio vyskupijos monografija, Kristaus Karaliaus litanija, Šv. Kazimiero litanija, monografija apie šv. Kazimierą.

Ganytojo laiškų, skirtų tikintiesiems, dvasininkams, atskiroms parapijoms ir įvairiomis progomis paskelbė 52.

VYSKUPO K. PALTAROKO KATEKIZMAS

Vyskupo K. Paltaroko katekizmas – katalikų tikybos pirmamokslis, išleistas vokiečių okupacijos metais, buvo sovietiniais laikais nuolat kopijuojamas ir perspausdinamas (fiktyviai nurodant tą seną datą, kad sovietiniai pareigūnai neimtų ieškoti leidėjų). Tas katekizmas, galima sakyti, buvo kelių kartų visų tarybinio meto lietuvių tikėjimo mokykla. Tik vyskupo K. Paltaroko dėka sovietiniais laikais milijonai jaunimo paruošti sakramentams. Iš jo mokėsi visos sovietinio meto kartos. Vysk. J. Kauneckas sako: „Vysk. K. Paltaroko katekizmas – mano tikėjimo pagrindas“.

Labai taikliai apie tą katekizmą rašo mons. Jonas Antanavičius:

Vyskupo Kazimiero Paltaroko Katekizmą galima vadinti labiausiai lietuvių skaitoma knyga dvidešimtajame šimtmetyje. Nežinau jokio kito leidinio, kurio būtų išėję tiek daug egzempliorių. Okupuotoje Lietuvoje, ypač paskutiniaisiais sovietinės okupacijos metais, be oficialiai išleistų knygelės laidų buvo leidžiami pakartotiniai tiražai, slepiant laidų skaičių bei leidimo metus. Taip yra išėję milijonai egzempliorių. Negalima suskaičiuoti ir skaitytojų, kurie ne tik ją skaitė, bet ir pasiruošė pirmajai išpažinčiai bei šv. Komunijai, Sutvirtinimui ar jungtuvėms. Dvidešimtame amžiuje, sovietinės okupacijos metu nebuvo patogesnės knygutės tikėjimo tiesoms pažint. Kiek milijonų vaikų ir suaugusių iš šios knygelės išmoko tikėjimo tiesų, žino tik vienas Dievas.
Pildosi vysk. K. Paltaroko testamentinis troškimas: „Net ir miręs norėčiau jums patarnauti“.

palt_katekizmas02 palt_katekizmas03 palt_katekizmas04 palt_katekizmas05 palt_katekizmas06