Panevėžio vyskupijoje yra 4 moterų vienuolijos. Dievo Apvaizdos seserų kongregacija turi čia generalinius savo namus. Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacija turi čia savo provinciją. O kitos kongregacijos – tik namus. Visos moterų vienuolijos turi bendrą tikslą – liudyti Kristų žmonėms ir skelbti Jo Evangeliją. Seserys darbuojasi vyskupijos kurijoje, įvairių parapijų mokyklose, ligoninėse, senelių bei vaikų namuose, bendrabučiuose, vadovauja jaunimo organizacijoms.

 • Medžiotojų g. 20
  LT-37176 Panevėžys
  Tel.: 8(45) 45 40 52
  El. paštas: c.puertadelaaurora@servidoras.org

  Namų vyresnioji – Ses. Aušros Vartų Marija Gedzevičiūtė

  Centriniai namai:
  Via Castelbarco 12, I-00148 Roma, Italia
  tel. +39 (06) 651 927 535
  el. paštas: sec.generalicia@servidoras.org
  www.servidoras.org

  Charizma: kultūros evangelizacija; pratęsti Žodžio Įsikūnijimą „kiekviename žmoguje, visame žmoguje ir visose žmogaus raiškose“. 

  Misija: skelbti Evangeliją visiems žmonėms, kad Evangelijos galia prasiskverbtų, permainytų ir pripildytų žmonių mąstymą, sprendimus, vertybes, gaires, įkvėpimo šaltinius, žmonijos gyvenimo būdus bei elgesio normas, kad žmonės galėtų gyventi pagal Evangelijos mokymą, kad kiekvienas žmogus būtų kaip naujas Kristaus įsikūnijimas. Užsiima krikščioniškuoju vaikų ir jaunimo auklėjimu pagal šv. Jono Bosko metodą, vadinamą „oratorija“; gailestingumo darbais su stokojančiais (vaikai, neįgalūs ir pagyvenę žmonės, vienišos motinos, ligoniai) globos namuose, vadinamuose „Gailestingumo miesteliais“; Šventojo Rašto, teologijos, šventųjų Tėvų, liturgijos, katekizmo, ekumenizmo mokymu ir dėstymu; taip pat organizuoja ir veda rekolekcijas pagal Šv. Ignaco iš Lojolos metodą, skatina  ir perteikia pamaldumą Mergelei Marijai, bei pasišventimą jai.  Tarnauja parapijose ir bendradarbiauja su Įsikūnijusio Žodžio kongregacijos misionieriais, kunigais vienuoliais, su kuriais sudaro vieną religinę, Įsikūnijusio žodžio šeimą.

 • Danutės g. 7
  LT-36235 Panevėžys
  Tel. 8(45) 433512, mob. 8-612-76243
  www.santacaterina.lt

  Namų vyresnioji – ses. M. Julita ŽEMELIAUSKAITĖ

  Centriniai namai: Kaunas, P. Dovydaičio g. 27, tel./fax. (37) 799988.

  Charizma: sužadėtinės meilės ryšys su Jėzumi Kristumi „Kaip Dievas nori“.

  Misija: tarnavimas broliams ir seserims atsiliepiant į šių dienų poreikius sveikatos apsaugos, krikščioniško auklėjimo, socialinio ir pastoracinio darbo srityse.

  Šūkis: „Kaip Dievas nori!“ Tuo gyveno įkūrėja, tuo gyvename ir mes.

  Kongregacija įkurta 1571 m. Braunsberge (Tuometinė Vokietijos teritorija, dabartinė Lenkija). Būdama 19 metų, Dievo malonės apšviesta, steigėja Regina Protman paliko tėvų namus ir įkūrė vienuolinę seserų bendruomenę, pasišventusią maldai ir tarnystei artimui. Į tikrovę Regina žiūrėjo atmerktomis akimis ir Jėzų, kaip savo širdies ir sielos Sužadėtinį, mylėjo ne tik žodžiais, bet ir darbais. Netrukus prie jos prisijungė vis augantis būrelis merginų. Seserys mieste slaugė ligonius ir prie vienuolyno atidarė mokyklėlę mergaitėms – visa tai buvo didelė naujiena to meto moterų vienuolijų istorijoje, nes tuo laikmečiu moterų vienuolijos buvo tik uždaros (klauzūrinės – kontempliatyvios) ir negalėjo plėtoti veiklos už vienuolijos ribų. 1999 m. Regina Protman paskelbta palaimintąja. Šiuo metu Romoje vyksta tolimesnis jos paskelbimo šventąja procesas.

  Lietuvoje kotrynietės nuo 1645 m., jas į Lietuvą pasikvietė vysk. Jurgis Tiškevičius. Pirmasis skyrius buvo įkurtas Krakėse (Kėdainių raj.). Kai sovietų kariai išvarė seseris iš vienuolyno, jos gyvenimui glaudėsi kas kur. Taip, 1949-aisiais kelios seserys atsirado Panevėžyje ir iki nepriklausomybės, savo vienuolinį gyvenimą gyveno pogrindyje.

  Lietuvoje šiuo metu yra 21 sesuo. 19 – amžinų įžadų, 2 – laikinų.

  Centriniai namai yra Kaune. Dar seserys gyvena Panevėžyje, Ukmergėje, Krakėse, Kupiškyje, Vilniuje ir Mažeikiuose.


  Esame tarptautinė kongregacija. Centriniai namai – Grottaferratoje (Italija – Roma). Mus, gyvenančias ir dirbančias Dievo garbei, galite sutikti: Vokietijoje, Brazilijoje (Petropolio provincija ir Novo Hamburgo), Lenkijoje. Seserys taip pat apaštalauja Baltarusijoje. Prieš 30 metų misijas pradėjome Afrikoje, o 2007 metais atidarėme misijų skyrių ir mokyklą Azijoje, Filipinuose. 2014 metais – naują bendruomenę Haityje. Pasaulyje iš viso yra 600 seserų kotryniečių.Panevėžio vyskupijoje gyvena 9 seserys: 7 Panevėžyje, 2 Kupiškyje.

  Atsidavusios Dievo valiai, ištikimos šūkiui „Kaip Dievas nori!“ kasdieniniame gyvenime stengiamės būti atviros laiko ženklams ir išlaikyti steigėjos – Motinos Reginos dvasią ir charizmą. Mums, kaip vienuolinei šeimai, svarbus bendruomeninis gyvenimas, į kurį Jėzus pašaukė ką norėjo, kada norėjo ir kaip norėjo. Svarbi malda, misija ir dar

  Charizma: Liudyti sužadėtinės meilės ryšį su Jėzumi Kristumi, gyvenant įkūrėjos šūkiu „Kaip Dievas nori“.

  Veikla:Veikla: tarnavimas broliams ir seserims atsiliepiant į šių dienų poreikius sveikatos apsaugos, krikščioniško auklėjimo, socialinio-pastoracinio darbo srityse. Mums svarbu tai, kad ir toliau išliktume atviros, mylinčios ir patarnaujančios ne tik Dievui, bet ir žmonėms. Dirbame mokyklose, su ateitininkais, atsakingos už adoracijų ir procesijų organizavimą; prisidedame organizuojant stovyklas, įvairius kursus, dalyvaujame parapijos gyvenime; susitinkame su žmonėmis dvasiniams pokalbiams ir dvasiniam palydėjimui tiek rekolekcijų metu, tiek kasdienybėje. Dirbame šv. Juozapo globos namuose, buriame savanorius, kurie dovanoja laiką bendravimui su ligoniais. Bendradarbiaujame su Panevėžio Krikščioniško Gyvenimo bendruomene, katalikiškuoju „Gintarėlio darželiu“, Gyvojo Rožinio Draugija, Vyskupijos katechetikos centru ir kt.

 • (Neabituota, popiežiaus teisių)

  Oficialus pavadinimas:  Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacija (Congregatio Religiosa Sororum Servularum Beatissimae Mariae Virginis Immaculatae).

  Charizma: paslėptas gyvenimas sekant Jėzaus ir Marijos pavyzdžiu Nazarete ir džiugus tarnavimas kitiems, skaitant laiko ženklus.

  Tikslas: religinių žinių skleidimas tarp vaikų ir jaunimo, krikščioniškos sąžinės formavimas ir dalyvavimas Bažnyčios sielovadoje savo aplinkoje, o ypač kaimo vietovėse.

  Įkurta Lenkijoje 1878 m. Įkūrėjas: pal. Honoratas Kozminskis OFM cap. Vienuolijos įkūrimui įkvėpimą davė Švč. Mergelės Marijos apsireiškimai Gietšvalde (Prūsija), čia, pagal tradiciją, Dievo Motina palaimino savo tarnaites.

  Seserys darbuojasi Lenkijoje, Šiaurės Amerikoje, Centrinėje Afrikoje (Ruandoje, Konge), Prancūzijoje, Italijoje, Latvijoje, Baltarusijoje ir Lietuvoje. Lietuvos provincija įkurta 1923 m. Atsiliepiant į Įkūrėjo mintį, nuo 2000 metų prie Kongregacijos kuriasi apaštalinė bendruomenė „Fiat“; jai priklauso moterys, trokštančios pagilinti savo dvasinį gyvenimą Marijos pavyzdžiu, ir tarnauti pasaulyje pagal seserų dvasingumą bei misiją.

  Bendruomenės Lietuvoje kontaktai:  Internetinio puslapio svetainės: www.marijostarnaites.lt; www.facebook.com/ SeserysMarijostarnaites/; El. paštas sekret.lietuvos@gmail.com

  Provincijos vyresnioji – ses. Virginija SEMAŠKAITĖ CSSBMVI

  Mob. tel. +370 698 57780; el. paštas: sarkaite@gmail.com

  Vienuoliniai namai Panevėžio vyskupijoje 

  Panevėžio Vyskupijoje gyvenančios seserys, kaip ir gyvenančios kitose vietose, liudija Evangeliją savo asmeniniu ir bendruomeniniu gyvenimu, meldžiasi ir aukojasi, jungiasi į pastoracinį darbą parapijose ir vyskupijoje; priima žmones rekolekcijoms, susikaupimui, bendrai maldai, dvasiniam palydėjimui, bendrystei, savanorystei; įvairiomis formomis padeda sergantiems priklausomybės ligomis bei jų artimiesiems; moderuoja maldos bendruomenę „Širdimi apglėbti širdį“, kurios nariai meldžiasi už priklausomybėse skęstančius brolius ir seseris. Seserų namuose vyksta Švč. Sakramento adoracija, į kurią gali ateiti norintys kartu su seserimis melstis. Pagal savo galimybes padeda vargšams, lanko vienišus žmones.

  Vienuoliniai namai Panevėžyje – Lietuvos provincijos centras

  Sodų g. 10,
  35209 Panevėžys, tel./faks. 8(45) 43 16 02
  Namų vyresniosios mob. tel. +370 686 26 421 1; el. paštas: zitapra@yahoo.com

  Panevėžyje seserys įsikūrė nuo 1921 m. Iki 1940 m. seserys įsteigė ir sėkmingai dirbo Mergaičių amatų ir namų ruošos mokykloje. Nuo 1993 m. seserys sugrįžo į šią mokyklą, kuri dabar vadinasi Kongregacijos Lietuvos provincijos steigėjos Margaritos Rimkevičaitės vardu. Šiuo metu seserys bendradarbiauja M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos sielovadoje. Seserys dirba Panevėžio vyskupijos kurijoje, K. Paltaroko katalikiškoje gimnazijoje, Panevėžio rajono poliklinikoje. Viena sesuo dirba Upytės parapijoje, o jai padeda ir kitos seserys. Seserų namuose Panevėžyje vyksta naktinė adoracija. Seserys įsijungia į Katedros Kristaus Karaliaus parapijos ekstraordinarinių Komunijos dalintojų tarpą. Šiuo metu provincijos namuose yra noviciatas.

  Vienuoliniai namai Truskavoje nuo 2018 m. rugsėjo mėn.

  Truskavos g. 14, Truskava, Kėdainių rajonas;

  Namų vyresniosios mob. tel. +370 611 53758; el. paštas: ritabbe@gmail.com

  Truskavas rekolekcijų namų kontaktai: mob. tel. 8 (684) 66855 el. paštas: rekolekcijos.truskava@gmail.com

  www.facebook.com/truskavosrekolekcijųNamai/

  Seserys gyvena Truskavos rekolekcijų namuose, čia seserys priima žmones asmeninei maldai ir grupių rekolekcijoms, savaitgaliams. Taip pat organizuoja maldos savaitgalius. Seserys įsijungia į parapijinę veiklą Truskavos ir Ramygalos parapijose.

 • VIENUOLINIAI NAMAI:

  Apvaizdos takas 6
  LT–35143 Panevėžys . 8(45) 464180
  mob.tel.nr. +370 65666040

  Generalinė vyresnioji — ses. Jūratė MARCINKEVIČIŪTĖ

  Valančiaus g. 16
  LT–35159 Panevėžys
  Tel. Tel. 8(45) 581358
  El. paštas: ieonora@yahoo.com
  Namų vyresnioji – ses. Leonora KASIULYTĖ

  Vilniaus g. 55
  LT–28247 Utena
  Namų vyresnioji – ses. Dominyka SLEPIKAITĖ

          

  Kongregacijos ištakos yra siejamos su Šv. Vincento Pauliečio draugijos gimimu ir veikimu Panevėžyje nuo 1927 m. Per 1927-30 metus susikūrus Dievo Apvaizdos seserų sodalicijos branduoliui, 1930 11 19 buvo patvirtintas Dievo Apvaizdos seserų sodalicijos statutas. Jį patvirtino Panevėžio vyskupas K. Paltarokas sutinkamai su Kanonų Nr. 689 reikalavimais, pažyma Nr. 5167. Dievo Apvaizdos seserų įkūrėja buvo Marija Rusteikaitė. Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos charizma “būti gelbstinčios ir išganingos Dievo meilės įrankiu” (Dievo Apvaizdos seserų sodalicijos statutas I, § 1, 1930 m.) harmoningai derinosi su jų misija – karitatyviniu ir labdaringu darbu senelių ir vaikų prieglaudose, siekiant “mažinti moralinį ir materialinį skurdą” (Dievo Apvaizdos seserų sodalicijos statutas I, § 2, 1930 m.).

  Seserys darbavosi keturiose Panevėžio “Dievo Apvaizdos” prieglaudose : Molainių g. 18, Ramygalos g. 108, Varnaičių g. 4a ir Margių g. 3. Jų karitatyvinis darbas buvo taipogi glaudžiai susijęs su švietėjiška veikla: šalia senelių prieglaudų buvo našlaičių namai (Ramygalos g. 108 – II-as vaikų darželis; Varnaičių g. 4a – mergaičių bendrabutis; Molainių g. 18 – berniukų bendrabutis; Tiškevičiaus a. 7- vaikų prieglauda). Čia buvo rūpinamasi ne vien jų materialiniu gyvenimu, bet ir įvairiapusiu ugdymu. (Plg. Šv. Vincento Pauliečio draugijos Panevėžio skyriaus ataskaitas 1932/33 m.)

  Antrasis pasaulinis karas nutraukė šią misiją, o sovietams užėmus Lietuvą, kongregacija pasitraukė į pogrindį. Seserys, gyvendamos slaptą vienuolinį gyvenimą, padėjo Bažnyčiai savo patarnavimais: vargoninkavimu ir įvairiapusiu bažnyčių puošimu, katecheze ir jaunimo ugdymu, vadovaudamos procesijoms bei organizuodamos jiems rekolekcijas. Seserys taip pat prisidėjo spausdindamos bei platindamos LKB kroniką ir kitokią religinę literatūrą.
  Šiuo metu Dievo Apvaizdos seserų tarnavimas Bažnyčiai sekant įkūrėjos dvasia bei misija reiškiasi dviejomis pagrindinėmis kryptimis: karitatyvine ir švietėjiška. Seserų misija skleidžiasi žemiau išvardintose srityse:Atgavus Nepriklausomybę, Kongregacija turėjo persiorganizuoti į viešą vienuolinio gyvenimo būdą. Išsiplėtė jų gyvenamosios vietos: 1997 m. Panevėžyje buvo pastatyti nauji centriniai kongregacijos namai (Apvaizdos takas 6), kur seserys galėjo pradėti bendruomeninį gyvenimą ir pirmąją veiklą. Panevėžio Šv. Petro ir Povilo parapijai dovanojus namą jame buvo įrengta valgyklėlė socialiai remtiniems vaikams “Nazaretas”, kuri 2004 m. reorganizuota į Panevėžio m. vaikų dienos užimtumo centrą.

  • krikščioniškas ugdymas (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų katechezė, ruošimas sakramentams, tikybos dėstymas vidurinėse mokyklose, dvasinis palydėjimas, organizuojami susikaupimai, proginiai renginiai, piligriminės ir pažintinės kelionės),
  • ligonių sielovada (Panevėžio m. ligoninėje),
  • Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras (rūpinamasi stokojančiais ir socialinės rizikos vaikais) vaikudienoscentras.blogspot.com,
  • pagalba Bažnyčiai (ostijų, komunikantų ir kalėdaičių ruošimas).