Linas Vodopjanovas OFM

vysk-lino-ingresas-01

Linas Vodopjanovas gimė 1973 m. birželio 8 d. Neringoje, Telšių vyskupijoje.

Baigęs vidurinę mokyklą Nidoje, įstojo į Mažesniųjų brolių ordino Viešpaties apreiškimo vienuolyną Kretingoje. Nuo 1992 iki 1993 metų atliko noviciatą Kennebunkport, Maine (JAV).

1993 m. birželio 4 dieną davė pirmuosius pranciškonų įžadus.

Nuo 1993 iki 1995 metų mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, studijuodamas Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultete.

Nuo 1995 iki 2000 metų studijavo Italijoje – Veronos Studio teologico „S. Bernardino“ prie popiežiškojo universiteto „Antonianum“. 2000 m. gegužės 26 d. suteiktas teologijos bakalauro laipsnis.

1996 m. rugpjūčio 15 d. davė amžinuosius įžadus, pasirinkdamas vienuolinį Lino vardą.

2000 m. liepos 15 d. įšventintas kunigu ir inkardinuotas Mažesniųjų brolių Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijoje. Tais pačiais metais paskirtas Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos vikaru.

2001–2004 m. Kretingos Mažesniųjų brolių ordino Viešpaties apreiškimo vienuolyno gvardijonas.

2003–2004 m.  Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas.

2004–2007 m. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kryžių kalno vienuolyno gvardijonas.

2007–2010 m. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis dvasinis asistentas.

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos noviciato magistras.

2007 m. išrinktas Lietuvos Mažesniųjų brolių Šventojo Kazimiero provincijos viceministru 2007–2013 m. kadencijai.

2010–2012 m. Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas.

2012 m. vasario 11 d. Popiežius Benediktas XVI tėvą Liną Vodopjanovą paskyrė Telšių vyskupijos vyskupu augziliaru, suteikdamas  Quizos vyskupijos (Alžyras) vyskupo titulą.

2012 m. balandžio 14 d. Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje konsekruotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupo generalvikaru.

2014 m. spalio 28 d. išrinktas LVK Vienuolijų reikalų komisijos pirmininku.

2016 m. gegužės 20 dieną paskirtas Panevėžio vyskupu.